Nieuw regelgeving voor spelersmakelaars per 1 april 2015

Nieuw regelgeving voor spelersmakelaars per 1 april 2015

Nieuw regelgeving voor spelersmakelaars per 1 april 2015

De FIFA heeft op 11 juni 2014 besloten om met ingang van 1 april 2015 het licentiesysteem voor spelersmakelaars af te schaffen. Dit betekent dat er met ingang van 1 april 2015 geen gelicentieerde spelersmakelaars meer zijn. Per die datum wordt een zaakwaarnemer of spelersmakelaar voortaan aangeduid als intermediair. Daarvoor is vereist dat een zaakwaarnemer of spelersmakelaar zich als intermediair bij de nationale voetbalbond laat registreren. Met ingang van 1 april 2015 kan eenieder zich registreren als intermediair. Niet meer vereist is dat eerst examen wordt afgelegd om als intermediair te kunnen optreden.
De FIFA heeft enkel een minimumregeling uitgevaardigd, die voor alle nationale voetbalbonden geldt. Daarbij zijn spelers en clubs verantwoordelijk gemaakt voor het handelen van de zaakwaarnemers, waarmee zij samenwerken. Deze regelgeving is zo minimaal dat spelers hierdoor geconfronteerd kunnen worden met allerlei wanpraktijken, zoals jarenlange wurgcontracten, die op basis van de FIFA-regelgeving gewoon rechtsgeldig zijn. De nationale voetbalbonden hebben wel de ruimte gekregen om deze minimale regelgeving uit te breiden.

KNVB Reglement Intermediairs

Om het eerste kaf van het koren te scheiden heeft de KNVB in het belang van het Nederlandse voetbal met ingang van 1 april 2015 het uitgebreidere ‘Reglement Intermediairs’ ingevoerd.

Kort samengevat is in het Reglement Intermediairs het volgende besloten:

• Eenieder kan zich bij de nationale voetbalbond registreren als intermediair.
• Een intermediair is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers en/of clubs vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers.
• Een intermediair moet als zodanig geregistreerd staan bij de KNVB en daarvoor jaarlijkse registratiekosten betalen. Uitsluitend personen die door de KNVB als intermediair zijn geregistreerd, mogen als zodanig optreden. De persoon in kwestie dient de navolgende documenten in te dienen bij de KNVB, alvorens geregistreerd te kunnen worden:
o Een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring.
o Een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of geldige identiteitskaart.
o Een originele Verklaring Omtrent het Gedrag of ingeval de natuurlijke persoon niet ingeschreven staat in Nederland, een vergelijkbaar document afgegeven in het land waar deze persoon staat ingeschreven.
• De registratie als intermediair is voor maximaal één jaar geldig en kan telkens worden vernieuwd.
• Gedurende de duur van de registratie is een door de KNVB geregistreerde intermediair gerechtigd zich aan te duiden als: “KNVB RegisteredIntermediary”.
• De KNVB houdt een registratie van intermediairs bij en publiceert deze.
• De overeenkomst tussen een intermediair en een speler of een club moet schriftelijk worden vastgelegd in een zogeheten vertegenwoordigingsovereenkomst. Deze overeenkomst mag worden aangegaan voor een periode van maximaal twee jaar. Stilzwijgende verlenging is niet toegestaan.
• De club blijft in Nederland verantwoordelijk voor de betaling van de commissie van de intermediair.
• Clubs en spelers mogen zich bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers uitsluitend laten vertegenwoordigen door intermediairs.
• Het is verboden om werkzaamheden te verrichten voor spelers jonger dan 15 jaar en zes maanden.
• Een verbod voor intermediairs om spelers en/of ouders te lokken en te binden middels (financiële) giften.
• Bij reglementair wangedrag en/of het plegen van een misdrijf kan de registratie worden doorgehaald. Deze periode wordtgevolgd door een periode van maximaal 5 jaar, waarin de betrokkene niet opnieuw kan worden geregistreerd als intermediair.

Kwaliteitskeurmerk KNVB

Daarnaast ontwikkelt de KNVB een soort certificeringssysteem voor organisaties zoals Pro Agent, waarbij intermediairs zijn aangesloten. Daarbij dient geacht te worden aan een soort kwaliteitskeurmerk om de goede intermediairs van de slechte te onderscheiden. Op deze manier wil de KNVB de kwaliteit van spelersmakelaars die zijn aangesloten bij gecertificeerde organisaties waarborgen.

FDS

Bij FDS is de (voormalig)gelicentieerde spelersmakelaar, Sjaron Vink, inmiddels als intermediair bij de KNVB geregistreerd. Wanneer het certificeringssysteem van de KNVB ontwikkeld is, zal FDS uiteraard ook aangesloten zijn bij de desbetreffende organisatie. Sjaron is overigens, evenals zijn medebestuurslid Klaus Vink, ook  advocaat en belastingkundige, verbonden aan Vink & Partners Legal and Tax te Amsterdam, wat al een zekere waarborg is voor een deskundige begeleiding.
Kort gezegd, ook in de nieuwe situatie voldoet FDS aan alle door de KNVB en FIFA gestelde voorwaarden om aan arbeidsbemiddeling in het professionele voetbal te mogen doen.In dat kader houden zowel de KNVB als de FIFA toezicht op de werkzaam heden van FDS.
Voor aanvullende informatie of tussentijdse vragen kunt u altijd contact met ons opnemen: info@fairdealsports.nl

terug naar overzicht